Menu
YOUR CART

Terms & Conditions

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. Predmet urejanja

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe storitev elektronskega poslovanja podjetja 2F STUDIO d.o.o., Sokolska ulica 44, 2000 Maribor, kot upravljalca spletne strani www.vsezazdravje.si, obseg storitev elektronskega poslovanja ter pravice in obveznosti med uporabniki spletne strani in podjetja 2F STUDIO d.o.o., urejajo pa tudi poslovni odnos med podjetjem 2F STUDIO d.o.o. in kupcem.

2. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Podjetje 2F STUDIO d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec) ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani www.vsezazdravje.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

3. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne strani podjetja 2F STUDIO d.o.o.

Upravljalec bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Za namene statistike si podjetje 2F STUDIO d.o.o., pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev. Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, se nahaja v Ljubljani in je ustrezno zavarovan.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja 2F STUDIO d.o.o. ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.vsezazdravje.si.

Podjetje 2F STUDIO d.o.o. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo.

Upravljalec lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.vsezazdravje.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

Na spletnem mestu www.vsezazdravje.si nekatere spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja podjetje 2F STUDIO d.o.o. in tudi ne preverja njihove vsebine. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med podjetjem 2F STUDIO d.o.o. in med upravljavci teh povezanih spletnih strani.

4. Odgovornost uporabnik

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa).

Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja 2F STUDIO d.o.o., in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta www.vsezazdravje.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Upravljalec spletnega mesta www.vsezazdravje.si avtomatično izbriše uporabniško ime in izbriše druge podatke iz sistema storitev, če uporabnik sistema ne uporablja več kot tri leta.

5. Varstvo osebnih podatkov

a) Zaupnost podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu www.vsezazdravje.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

V skladu z načelom sorazmernosti upravljalec spletnega mesta www.vsezazdravje.si, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).

Ker je skrb za varovanje osebnih podatkov prioritetna ima podjetje 2F STUDIO d.o.o., v skladu z 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov sklenjene oz sprejete naslednje pravilnike:

 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;      
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe interneta;
 • Vsi zaposleni pri 2F STUDIO d.o.o. so dolžni podpisati izjavo o Varovanju osebnih podatkov;
b) Ravnanje s podatki

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

c) Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Uporabnik spletnega mesta www.vsezazdravje.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov, telefonska številka uporabnika ter spol uporabnika (ki se zbira izključno za namen dobrega poslovnega komuniciranja).

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletno mesto www.vsezazdravje.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja 2F STUDIO d.o.o.

d) Omejitve zaradi varstva osebnih podatkov

Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:

1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

e) Hramba podatkov

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja podjetja 2F STUDIO d.o.o., urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

6. Varstvo otrok

Upravljalec se zavezuje, da v skladu z dobro vero in poštenjem, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo odobril nakupa osebi za katero sumi, da je mladoletna.Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.Prav tako upravljalec nepooblaščeni tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok. Omenjene podatke lahko po pisnem pozivu posreduje zgolj staršem oziroma skrbnikom mladoletnih oseb in po njihovem pozivu takšne osebne podatke tudi izbriše.

7. Način poslovanja in komuniciranje

Podjetje 2F STUDIO d.o.o. posluje tako z fizičnimi (B2C) kot pravnimi osebami (B2B) z uporabo elektronskih sredstev v obliki spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu www.vsezazdravje.si.

Podjetje 2F STUDIO d.o.o. bo z uporabnikom stopilo v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo, le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval oziroma, če se bo uporabnik s tem vnaprej strinjal. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb (popusti, promocije ipd.) bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

8. Poslovni uporabniki

Spletno mesto www.vsezazdravje.si je namenjeno tudi uporabi poslovnih uporabnikom – B2B (tako podjetnikom posameznikom, kot tudi drugim javnim in zasebnim pravnim osebam). Zanje se ne uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki zadevajo pravice in obveznosti namenjenim izključno potrošnikom.

II. ZAČETEK IN UPORABA STORITEV – REGISTRACIJA IN PRIJAVA

9. Obisk in brskanje po spletne strani www.vsezazdravje.si

Uporaba spletnega mesta www.vsezazdravje.si je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani ni potrebno registrirati ali prijaviti. Registracijo ali prijavo je potrebno opraviti zgolj v primeru potencialnega nakupa izdelka.

10. Uporabnik in uporabniško ime

Uporabniku se dodeli uporabniško ime po tem, ko v aplikacijo vnese zahtevane podatkov, ki so potrebni za registracijo. Registracija se opravi po postopku iz 9. člena teh pogojev in je pogoj za opravo nakupa. Po opravljeni registracije uporabnik opravi kasnejši nakup s postopkom prijave v sistem iz 12. člena.

Z registracijo se uporabniku dodeli uporabniško ime in geslo, s katerim se uporabnik identificira in je nujen za izvedbo nakupa.

Prijava v sistem (log in) pa omogoča upravljalcu spletnega mesta, da ustrezno identificira predhodno registriranega uporabnika in mu omogoča kasnejšo opravo nakupa brez ponovne registracije. Kot uporabniško ime se uporabi elektronski poštni naslov uporabnika, geslo ki si ga uporabnik izbere sam, pa lahko po uspešni prijavi na spletno mesto tudi kadarkoli spremeni.

11. Postopek registracije

Uporabnik spletnega mesta se mora predhodno registrirati ali prijaviti v sistem, le v primeru oprave nakupa določenega izdelka, po postopku iz naslednjega odstavka.

V zgornjem desnem uporabniškem meniju se nahaja rubrika "Registracija". Ob kliku na obarvano polje "Registracija" se prikaže okence (obrazec) v katerega vpišete vaše podatke. Sistem vam ne bo dovolil registracije v kolikor ne izpolnite vseh polj označenih z zvezdico.

Po končanem vnosu podatkov pritisnite na polje "Naprej" in prikazalo se vam bo polje "Vaš novi račun je bil ustvarjen!" Ponovno pritisnite na polje "Naprej" in prikazalo se vam bo okno "Račun", kjer lahko še enkrat pregledate vse vnešene podatke, jih po potrebi popravite, spremenite oziroma uredite.

Na vaš vnešen elektronski naslov so vam bili posredovani podatki za prijavo v spletno trgovino (uporabniško ime in geslo). Sedaj lahko pričnete z nakupom v naši spletni trgovini www.vsezazdravje.si.

Za odjavo s spletne strani pritisnite na polje v desnem zgornjem kotu "Registracija (Odjava)".

12. Postopek prijave

Prijava v sistem, ki se opravi po postopku iz naslednjega odstavka, registriranemu uporabniku omogoča takojšni nakup izdelka.

V zgornjem levem uporabniškem meniju se nahaja rubrika "Prijava". Za prijavo kliknete na obarvano polje "Prijava", da se vam odpre obrazec za prijavo. Videli boste dva polja in sicer "Novi uporabnik" in "Registrirani uporabnik".

V kolikor še niste registrirani kliknite na polje "Novi uporabnik" in sledite zgornjemu opisu poteka registracije 11. točke splošnih pogojev Postopek registracije. Kot bodoči kupci spletne trgovine morate v obrazec vnesti vse navedene podatke, ki so označeni z zvezdico, saj vam v nasprotnem primeru sistem ne bo odobril nadaljnjega koraka registracije. Vaš račun ustvarite s klikom na "Potrdi", nakar boste od nas prejeli obvestilo o uspešnem kreiranju vašega računa na vaš elektronski naslov, in tako lahko nemudoma pričnete z nakupovanjem v spletni trgovini www.vsezazdravje.si.

V kolikor ste obstoječi uporabnik v polje "Registrirani uporabnik" vpišite e-mail naslov in geslo, ki ste jih vpisali ob registraciji in nato kliknite na polje "Prijava". V kolikor so podatki parvilno vnešeni se bo po potrditvi prikazalo okno "Račun" v katerem lahko urejate vaše podatke. Sedaj ste prijavljeni in lahko pričnete z nakupom oz. ogledom spletne trgovine. Kot bodoči kupci spletne trgovine morate v obrazec vnesti vse navedene podatke, ki so označeni z zvezdico, saj vam v nasprotnem primeru sistem ne bo odobril nadaljnjega koraka registracije. Vaš račun ustvarite s klikom na "Potrdi", nakar boste od nas prejeli obvestilo o uspešnem kreiranju vašega računa na vaš elektronski naslov, in tako lahko nemudoma pričnete z nakupovanjem v spletni trgovini www.vsezazdravje.si.Sistem vam omogoča, da se prijavite ali registrirate med postopkom nakupa. Izberete lahko med zgoraj opisanima načinoma.

V kolikor nakupovati brez da bi se registrirali označite polje "Nakup kot gost".

III. PONUDBA, CENE IN PLAČILO

13. Veljavnost ponudbe in cene

Spletna cena

Spletna cena velja za vse registrirane in tiste uporabnike, ki so oddali naročilo kot gost na vsezazdravje.si, ki so 2F STUDIO d.o.o. zaupali svoje podatke. Registriran uporabnik vsezazdravje.si postanete z registracijo v spletni trgovini kot član vsezazdravje.si ali enkratnim vpisom v spletno trgovino kot gost vsezazdravje.si. Prek mobilne aplikacije vsezazdravje.si je omogočena izključno registracija kot član vsezazdravje.si. Spletna cena je na strani pikazana kot cena, ki je prečrtana njeno časovno veljavnost pa pa kaže odštevalnik dni.

Redna cena

Za nakup neregistriranih uporabnikov velja Redna cena. Artikli so na voljo za nakup po Redni ceni izključno na prevzemnih mestih 2F STUDIO d.o.o.

Redna cena je običajno višja od Spletne cene. Kupci lahko tudi na prevzemnih mestih opravijo registracijo za člana vsezazdravje.si ali oddajo naročilo kot gost vsezazdravje.si in s tem, ko podjetju 2F STUDIO d.o.o., zaupajo svoje podatke, uživajo ugodnosti Spletne cene. Pri nakupu na prevzemnem mestu ni možna unovčitev darilnih bonov, bonusov, promocijskih kod ipd. Kjer je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da sta Spletna cena in Redna cena enaki.

Ponudnik lahko izbira med objavljenimi artikli s pomočjo glavnega menija "kategorije" , nakar se vam zaradi večje preglednosti odprejo podmeniji, v kolikor jih rubrike imajo. Zaradi same narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba nenehno osvežuje, kar pomeni, da se ta spreminja pogosto in hitro. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve uporabnika, da se na podlagi prejetega obvestila o zalogi in dobavnem roku, strinja s ceno in ponudbo. Omenjeno obvestilo prejme kupec po izdaji potrdila o prejetju naročila v katerem je vključen tudi predračuna za izbrano blago. V kolikor se zgodi, da se cena spremeni med obdelavo naročila oziroma se cena spremeni, ker izdelka ni na zalogi, se o tem nemudoma obvesti kupca, hkrati pa se mu omogoči takojšnji odstopi od nakupa.

Cene vseh izdelkov na spletnem mestu www.vsezazdravje.si so maloprodajne in prikazane v EUR. Redna cena je običajno neobvezna priporočena cena proizvajalca oz. dobavitelja, spletna cena (označena kot prečrtana cena) pa velja za vse registrirane in tiste uporabnike, ki so oddali naročilo kot gost na vsezazdravje.si in, ki so podjetju 2F STUDIO d.o.o. zaupali svoje podatke. Navedene cene na spletnem mestu www.vsezazdravje.si veljajo samo ob naročilu preko spleta in plačilu po predračunu ali po povzetju. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV)!

Podatek o strošku morebitne dostave in drugih morebitnih dajatev je kupcu na voljo pri oddaji naročila.

14. Način plačila

Na spletnem mestu www.vsezazdravje.si lahko naročeno blago plačate na naslednje načine (plačilne pogoje določa izključno podjetje 2F STUDIO d.o.o.):

a) Pri naročilu in plačilu po povzetju s strani Pošte Slovenije d.o.o., vam bo poštar, zaračunal strošek odkupnine (plačilo z UPN nalogom z vrstico OCR), ki trenutno znaša po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.o.o., ob naročilih do 98,00€ 1,25€, nad 98,00€ do 501,00€ znaša 1,28% od vrednosti naročila, nad 501,00€ pa 5,90 + 0,3% od vrednosti naročila ! V primeru plačila po predračunu, stroška odkupnine NI! V primeru pošiljanja preko GLS na željo stranke, stroška odkupnine ni.
b) Z avansnim nakazilom na račun podjetja 2F STUDIO d.o.o. (na podlagi ponudbe, predračuna, naročila preko interneta);
c) Preko plačilnega sistema PayPal;

IV. SKLENITEV POGODBE IN POSTOPEK NAKUP

15. Postopek nakupa

Nakup se izvrši z izborom izdelkov v nakupovalno košarico, na podlagi česar se kupcu izdela predračun, po potrditvi katerega se izdelek odpremi in zanj izda račun.

a) Nakupovalna košarica in oddaja naročila

Bodoči kupec opravi nakup (po opravljeni registraciji) z uporabo košarice za nakup v katero dodaja izdelke, ki jih namerava kupiti, pri tem pa jih lahko pred nakupom iz košarice tudi odstrani. Izdelek se doda v košarico s potrditvijo na gumb "V KOŠARICO", s čemer se vam izdelek izpiše v zelenem oranžnem polju desno zgoraj kjer lahko vidite kaj ste dodali v košarico in obenem lahko s premikom miške na polje nakupovalne košarice desno zgoraj (črno okroglo polje z belo košarico), direkno vstopite v okno "Košarica".

Košarica vam omogoča spremembo količine naročenih artiklov ali njihovo brisanje tako, da preprosto v polje stolpca pod "Količina" za izbrani izdelek vpišete število artiklov in nato kliknete na "Posodobite" (dve modri puščici ) oz. za njihovo brisanje kliknete na "Odstranite" (rdeči križec X ob izdelku).

V kolikor pa želite v košarico dodati še kakšen izdelek pa kliknete na polje "Nadaljujte z nakupom" in vrnili se boste v spletni katalog. Ko končate z urejanjem količin in odstranitve izdelkov iz košarice kliknete na polje "Na blagajno". Odpre se vam obrazec Hiter nakup.

HITER NAKUP

Korak 1:  Ustvarite račun ali se vpišite

Tukaj imate na izbiro (3) opcije in sicer:

a) Izberite "Ustvarite nov račun" v kolikor ste nov uporabnik in se želite registrirati.  
b) Izberite "Nakup kot gost" v kolikor se ne želite registrirati. Ob tem sistem od vas ne bo zahteval vpisa gesla "Vaše geslo" temveč le podatke nujno potrebno za pravilno izvedbo naročila in dostave. Ob ponovnem nakupu, boste morali vse podatke vpisati ponovno, saj niste registriran uporabnik.
c) Izberite "Obstoječi uporabnik" v kolikor ste se že registrirali in imate uporabniško ime in geslo za vstop v spletno trgovino. Preprosto kliknite na "Prijava", vpišite vaš e-mail in geslo, ki ste ga vpisali ob postopku registracije in lahko pričnete z nakupom.

Korak 2:  Osebni podatki

Tukaj vpišete zahtevane osebne podatke za pravilno izdajo računa in dostavo: "Ime" (vaše ime), "Priimek" (vaš priimek), "e-mail (naslov elektronskega nabiralnika)  in "Telefon" (vaša telefonska oz. mobilna številko).

Korak 3:  Vaše geslo

Tukaj pod "Vaše geslo" vpišete vaše izbrano geslo s katerim boste vstopali v spletno trgovino. Pazite na velike in male črke saj je geslo nanje občutljivo in lahko prideo do napake. Ta korak bo na voljo in izveden le v primeru, če se želite registrirati. Geslo boste morali vpisati dvakrat, da ga s tem potrdite. V kolkor se boste pri geslu zmotili, vas bo sistem na to opozoril.

V primeru izbire "Nakup brez registracije" v prvem koraku Korak 1, vpis vašega gesla ne bo zahtevano in bo preusmerjeno na Korak 4.

Korak 4:  Vaš naslov

Tukaj vpišete zahtevane podatke za dostavo: "Naslov" (ulica in hišna številka), "Mesto" (mesto bivanja), "Država" (državo bivanja)  in "Regija (Regija bivanja)" .

Sistem je nastavljen na opcijo, ki je odkljukana, ko sta naslov pošiljanja in naslov računa enaka "Naslov pošiljanja in naslov računa sta enaka. "

Funkcija vam omogoča, da sta naslov plačnika in naslov prejemnika različna. V kolikor želite dodati nov naslov pa odznačite potrditveno polje, da bo kvadratek za kljukico prazen. V tem primeru se vam bo odprlo polje v katerega vpišete nov "Naslov za dostavo".  Vpisati morate vse obvezne podatke označene z rdečo zvezdico! Nato preidete na Korak 5.

Korak 5: Način pošiljanja

V tem polju se vam izpišejo stroški poštnine. Sistem je nastavljen na strošek fiksne poštnine za naročila katerih skupna vrednost je manjša od 120,00€  "Poštna dostava - 4.90€" (dostava s ponudnikom poštnih storitev pošta Slovenije d.o.o.). Strošek poštnine se v primeru prevzema na lokaciji trgovine ne zaračunava.

V primeru, da boste izdelke osebno prevzeli in znesek spletnega naročila poravnali v naši poslovalnici, pod NAČIN DOSTAVE označite polje "Prevzem na lokaciji trgovine - 0.00€", pod NAČIN PLAČILA pa polje "Plačilo po povzetju"Ob prevzemu, vas bo prodajalec zaprosil za identifikacijski dokument. Če bo izdelek prevzel nekdo drug, v imenu vas, bo za to potrebno pooblastilo.

V kolikor je mogoče kupce naprošamo, da v primeru, da se odločijo za "Prevzem na lokaciji trgovine - 0.00€" izberejo enega od naštetih plačilnih sredstev: Bančno nakazilo / Predračun, PayPal (Express, Card) Varno spletno kartično plačilo (storitev zagotavlja Stripe.com). S tem načinom se poenostavi in pospeši proces prevzema izdelkov. Prihrani se tudi čas, saj so izdelki na voljo takoj po plačilu, vse pa poteka brezstično.

V kolikor vaš nakup presega skupni znesek 120,00€ je poštnina brezplačna. V tem primeru označite potrditveno polje "Brezplačna dostava - 0.00€", ki se prikaže kot opcija le v primeru ko je znesek naročila večji od 120,00€.

Po označitvi ustreznega polja za način dostave preidete na Korak 6: Način plačila.

Korak 6: Način plačila

Tukaj označite kakšen način plačila boste izbrali (Plačilo po povzetju-z gotovino, plačilo po predračunu...).

Polje "Plačilo po povzetju - z gotovino" označite v primeru dostave izdelkov na vaš naslov (znesek poravnate poštarju skupaj s stroškom odkupnine) in v primeru osebnega prevzema v prostorih našega podjetja.

Polje "Plačilo po predračunu" označite v primeru, ko želite izdelek plačati po predračunu. Na vaš e-mail boste prejeli potrditev naročila z generiranim predračunom z navedbo našega TRR na katerega poravnate znese nakupa. V tem primeru vam odpade strošek odkupnine, ki vam ga zaračuna pošta Slovenije d.o.o. po veljavnem ceniku.

Polja "PayPal (Express, Card)" in " Varno spletno kartično plačilo (storitev zagotavlja Stripe.com)" označite v primeru, ko želite, da je vaše plačilo vidno takoj. S tem se prihrano čas dostave na vaš naslov (če je izdelek na zalogi se paket pripravi takoj, še isti dan) in pohitri proces obveščanja v primeru prevzema na lokaciji trgovine (takoj po plačilu lahko prevzamete izdelek).

Za nadaljevanje se morate strinjati s splošnimi pogoji tako, da polje ustrezno potrdite. Preidete na zaključni Korak 6: Košarica.

Korak 7: Košarica

V koraku 7 si lahko še enkrat pogledate, posodobite in izbrišete naročene izdelke. Po posodobitvi in pregledu preidete na Korak 8: Komentar ali opomba k naročilu.

Korak 8: Komentar ali opomba k naročilu.

V prosto polje vpišite vse kar se nanaša na naročilo. Lahko podate svoje mnenje, povprašate po izdelku, času dostave in drugo.  Po pregledu vseh vnešenih podatkov preidete na potrditev naročila Korak 9: Potrdi.

Korak 9: Zaključek nakupa

Pred zaključkom nakupa se morate strinjati s Splošnimi pogoji poslovanja, zato je potrebno potrditi polje "Strinjam se z Splošnimi pogoji poslovanja".

Za konec nakupa kliknete na povezavo "POTRDI NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA". Ob tem ste izvršili naročilo. Na vaš mail boste prejeli potrditveni mail, da smo prejeli vaše naročilo. S tem je nakup zaključen.

b) Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z izborom funkcije vrnitve nazaj na košarico.

c) Potrditev naročila

Naročilo na spletnem mestu www.vsezazdravje.si je potrjeno, ko kupec prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila, ki ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema, ampak le obvestilo kupcu, da je sistem prejel naročilo.

Hkrati s potrdilom o prejemu je uporabnik napoten na hiperpovezavo, ki mu omogoča dostop do pogodbenih določil in informacij o:

- Pravici do odstopa od pogodbe ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma kdaj te pravice uporabnik nima;
- Morebitnih stroških dostave;
- Načinu plačila in roku dobave ali izpolnitve;
- Naslovu, kamor uporabnik naslavlja svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave;
- Podatke o servisni službi in garancijskih pogojih;

Upravitelj spletnega mesta omenjene podatke daje na voljo na trajnem nosilcu podatkov, (t.j. v pdf. datoteki), ki jo uporabnik prenese v svoj računalnik in shrani na disk ali drug primeren medij.

d) Preklic naročila

Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:

- da po e-pošti posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila;

- izdanega uradnega predračuna v roku 3 dni od njegovega prejetja ne plača;
- v primeru plačila po povzetju ne odgovori na prejeto e-pošto s katero prodajalec preverja istovetnost osebe (ter drugih morebitnih pogodbenih pogojev), ki je opravila naročilo.

e) Zavrnitev naročila

Upravitelj spletnega mesta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

V kolikor podjetje svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev bo upravljalec o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

f) Sklenitev pogodbe in izpolnitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec prejme uraden predračun in ga v roku 3 dni tudi plača oziroma v primeru plačila po povzetju takrat, ko prodajalec nedvomno ugotovi istovetnost kupca in pridobi soglasje za izvedbo odpreme blaga.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta www.vsezazdravje.si, uporabniku pa je dostopna v uporabniškem profilu (Moj račun). Kupec pa lahko, kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja, zahteva predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.

V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.

Podjetje mora izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, razen če se z uporabnikom nista dogovorila drugače. V kolikor podjetje ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika, v kolikor je podjetje v takem primeru že sprejelo kakšno plačilo, ga bo uporabniku vrnil na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

g) Račun in spremna obvestila

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo blaga.

Hkrati kupec prejme še pisno obvestilo o:

- Pravici do odstopa od pogodbe ter o načinih in pogojih izvrševanja te pravice oziroma obvestilo, kdaj kupec te pravice nima;
- Naslovu, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in pohvale;
- Servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;
- Pogojih za odpoved pogodbe, kadar gre za pogodbe, ki so sklenjene za nedoločen čas oziroma za čas, ki je daljši od enega leta.

16. Dostava in stroški

Dostava se izvrši v dogovorjenem roku preko Pošte Slovenije d.o.o., vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, v kolikor je ta učinkovitejša. Tarifa za dostavo preko Pošte Slovenije d.o.o. je enotna za celotno Slovenijo, je neodvisna od teže ali velikosti izdelka in znaša 4,90€. Podatek o strošku dostave je kupcu na voljo pri oddajanju naročila.

Pri naročilu in plačilu po povzetju s strani Pošte Slovenije d.o.o., vam bo poštar, zaračunal strošek odkupnine (plačilo z UPN nalogom z vrstico OCR), ki trenutno znaša po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.o.o., ob naročilih do 98,00€ 1,15€, nad 98,00€ do 501,00€ znaša 1,17% od vrednosti naročila, nad 501,00€ pa 5,36 + 0,3% od vrednosti naročila ! V primeru plačila po predračunu, stroška odkupnine NI! V primeru pošiljanja preko GLS stroška odkupnine ni TUKAJ.

Za dostave izven Slovenije se zaračuna dostava po tarifi iz veljavnega cenika Pošte Slovenije d.o.o., ki ga lahko najdete na tej povezavi TUKAJ, skupaj z administratibnimi stroški.

Na željo kupca lahko dostavo izvršimo tudi preko drugih ponudnikov tovrstnih storitev, pri čemer pa organizacijo dostave izvrši kupec, stroški take poštnine pa niso zajeti v predračunu in tudi niso prikazani v izdelavi cene.

Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.

Ob dostavi kupec, poleg računa prejme še obrazec za vračilo blaga (KLIKNI) v primeru odstopa od pogodbe, na katerem se nahaja tudi obvestilo o pravicah iz 15. člena (g. odstavka) teh splošnih pogojev.

17. Dobavni rok

Dobavni roki so za vsak artikel navedeni v katalogu naše ponudbe. V primeru omejenih količin (zadnji kosi), pa bo stranka obveščena o kakršnikoli spremembi.

V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki

- 1 do 3 dni: blago v naših skladiščih ali skladiščih naših pogodbenih partnerjev;
- 3 do 5 dni: za blago v skladišču dobavitelja v Sloveniji:
- 5 do 7 dni: za blago v skladišču dobavitelja v tujini;
- 7 do 10 dni: za blago v skladišču dobavitelja ali v tranzitu;
- 3 tedne: blago po naročilu;
- 45 dni: blago iz uvoza (za specifično in redko opremo, ki ni prisotna na našem tržišču).

V vsakem primeru bo kupec po elektronski pošti dodatno obveščen o roku dobave za vsako naročilo ali izdelkih, ki niso na zalogi. V primeru kritične zaloge (zadnji kos) se dobava izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek. Ostale kupce se obvesti o novem dobavnem roku.

18. Poškodbe pri transportu

Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebnost. V primeru fizičnih poškodb pošiljke, v primeru da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljalcu (t.j. navadno Pošta Slovenija d.o.o.), ki je dolžan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost.

Poškodovano pošiljko v nespremenjenem stanju odnesite na najbližjo pošto in izpolnite reklamacijski zapisnik. Prosimo, da o poškodbi pošiljke obvestite tudi naročniško službo 2F STUDIO d.o.o.

19. Osebni prevzem blaga

V primeru osebnega prevzema je potrebno označiti plačilo po predračunu, in poravnati znesek na naš TRR, ki se se stranki pošlje pri oddajo naročila. Kupec lahko po predhodnem dogovoru kupljen artikel prevzame na sedežu podjetja 2F STUDIO d.o.o., pri čemer je dolžan izdelek na licu mesta pregledati in ugovarjati morebitnim napakam. Pri osebnem prevzemu kupce ne plača stroškov dostave.

V. ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

20. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

a) Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (2F STUDIO d.o.o., Sokolska ulica 44, 2000 Maribor) ali na kontaktni elektronski naslov : [email protected].

Za ta primer je kupcu hkrati z računom na voljo še obrazec za vračilo blaga (KLIKNI).

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku štirinajst (14) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Vse našteto ne velja za prehrambene in hitro pokvarljive artikle.

b) Kdaj kupec nima pravice do odstopa

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:

- Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
- Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:

- V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan;
- Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža , in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);;
- V primeru mehanskih poškodb blaga;
- Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;
- Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

c) Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.

Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

d) Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku štirinajst (14-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in, če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

VI. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

21. Garancija za brezhibno delovanje stvari

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno v garancijskem listu ali na računi, ki se kupcu posreduje hkrati z izdelkom. Kupec bo v tem primeru prejel še navodila za sestavo ali uporabo ter seznam pooblaščenih servisov. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu ali pa na računu.

Objavljeni izdelki na spletnem mestu www.vsezazdravje.si imajo garancijo, če je ta zapisana ob artiklu, ki se objavlja, sicer pa v zvezi s tem kontaktirate našo naročniško službo, kjer boste dobili konkretne informacije o obstoju garancije pri posameznem izdelku.

a) Pravice iz garancije

Proizvajalec mora na podlagi garancije zagotoviti odpravo napake najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer mora izdelek nadomestiti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Proizvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno popravilo in vzdrževanje izdelka ves čas garancijskega roka, po preteku tega roka pa le proti plačilu.

b) Postopek uveljavljanja pravic iz garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.

Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

c) Stvarna napaka Garancije izdane s strani podjetja 2F STUDIO d.o.o. ne izključujejo pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Napaka je stvarna kadar:

 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • Artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • Je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost artikla?

Primernost artikla se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec mora podjetje 2F STUDIO d.o.o. o morebitni stvarni napaki, skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam omogočiti pregled artikla. Pravico za uveljavljanje stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno. Obrazec za uveljavljanje stvarne napake najdete na tej povezavi (KLIKNI).

22. Reklamacija

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško služno podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Reklamacijski obrazec se nahaja na tej povezavi (KLIKNI), kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine.

a) Zavrnitev reklamacije

Podjetje 2F STUDIO d.o.o. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • Če ima blago mehanske poškodbe na ohišju ali pa na komponentah;
 • Če blago ni bilo vrnjeno v orginalni embalaži;
 • Če kupec ne predloži kopijo računa;
 • Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;
 • Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;
 • Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list;
23. Škoda

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 • Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
 • Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljalca;
VII. KONČNE DOLOČBE

24. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe 2F STUDIO d.o.o., Sokolska ulica 44, 2000 Maribor (naročniška služba) ali na elektronski naslov: [email protected]

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

25. Avtorske pravice Spletno mesto www.vsezazdravje.si je avtorsko zaščiteno in je v lasti podjetja 2F STUDIO d.o.o.

26. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje 2F STUDIO d.o.o.skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS), obvešča strake, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Po pravilih ZIsRPS potrošnik lahko vloži pobudo za reševanje spora pri izvajalcu IRPS le po predhodnem neuspelem poizkusu reševanja spora neposredno pri ponudniku!

Stranke zato pozivamo, da se vedno najprej obrnejo na nas in skupaj bomo rešili nastalo težavo.

Podjetje 2F STUDIO d.o.o., kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).  Platforma je na voljo na elektronski povezavi za SLO govorno področje  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL , oziroma na povezavi uradne strani platforme  http://ec.europa.eu/odr


27. Reševanje sporov

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, je za medsebojne spore pristojno sodišče v Mariboru.